Förskoleklass

På Vattholmaskolan finns det en förskoleklass med 27 elever.Vi arbetar mycket med att stärka gruppen och skapa en god sammanhållning där eleverna kan känna sig trygga. Året i förskoleklassen ger ditt barn möjlighet till en mjuk övergång från förskola till skola. Arbetet i förskoleklassen är skolförberedande, men leken ges alltid stort utrymme. Leken har stor betydelse för den sociala utvecklingen. Under dagen varvas arbete och lek. I leken tar fantasin stor plats, och barnen tränar upp sin samarbets- och empatiförmåga

 I svenska arbetar vi utifrån Bornholmsmodellen, som på ett lekfullt sätt ger barnen språklig medvetenhet. Genom att t ex träna rim och lyssna efter första eller sista bokstaven i olika ord, blir barnen fonologiskt medvetna. Vi gör många ramsor som tränar språk och rytm och aktiverar båda hjärnhalvorna. Under året i förskoleklassen arbetar vi också mycket med bokstäver – hur de låter och ser ut. Vi läser högt för barnen en stund varje dag. Dessutom pratar vi mycket om hur böcker är uppbyggda, och reflekterar över innehållet.

 I matematiken jobbar vi främst med siffrorna upp till tio. Vi tränar matematiska begrepp och rumsuppfattning. Vi för in matematik i många olika aktiviteter bl.a. i samlingar och på naturskolan.

En förmiddag i veckan går vi ut i skogen och har något som vi kallar Naturskola.  Vi börjar alltid med en samling och en arbetsuppgift, och sedan får barnen leka och om de vill ha egen matsäck med sig får de tillfälle att äta den. Barnen får lära sig mycket om djur och växter i den svenska skogen och allemansrätten. Vi använder oss ofta av de matematiska begreppen i arbetsuppgifterna.

 I förskoleklassen har vi utvecklingssamtal med barn och föräldrar en gång per termin.

 

Ingrid Levén

Förskollärare

Gunilla Johansson

Förskollärare
16 augusti 2017